Links - Empower Deprived Learners - Making learning more attractive for low-level educated adults through introduction of self-organized learning - A transfer system into three different European societies

This project has been funded with support from the European Commission.
2007 LLP-LdV/TOI/2007/NO/165.013
This communication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein. 

Links


Prosjekt om livslang læring. Bakgrunnen for prosjektet var at markedet for etter- og videreutdanning ikke fungerer tilfredstillende.
http://www.snf.no/intranettarkiv/internettfiler/Rapport/06/R32_06/R32_06.pdf

Tanker om hvordan vi kan gi elever med lærevansker en bedre utdanning
http://www.vg.no/nyheter/innenriks/artikkel.php?artid=158509

Svake elever reddes av gode lærere
http://forbruker.no/jobbogstudier/studier/article396509.ece

Digitale læremidler- en hjelp til minoritetsspråklige
http://etjanst.hb.se/bhs/ith//1-8/act.pdf

Kvalitet i fag- og yrkesopplæringen - Fullføre og bestå i fireårsløpet
http://www.utdanningsetaten.oslo.kommune.no/getfile.php/utdanningsetaten%20(UDE)/Internett%20(UDE)/FAG/Dok/Kvalitet_i_fag-_og_yrkesoppl%C3%A6ringen_-_fullf%C3%B8re_og_best%C3%A5_i_fire%C3%A5rsl%C3%B8pet.pdf

Bedre gjennomføring i videregående opplæring
http://pa.stfk.no/pa_fulltekst/Vedlegg/568751_10_0.DOC

Rekrutering og kompetanseheving I mekanisk industri
http://nho.nsp01cp.nhosp.no/files/web_rapport_romsdal1_1.pdf

SKOLENES ORGANISERING AV SPESIALUNDERVISNING OG TILRETTELAGT OPPLÆRING
http://www.revisjonmidtnorge.no/rapporter/2003-spesialundervisning.pdf

Motivasjon og mestring i videregående skole
http://www.sak.oslo.kommune.no/doc/internet/bysforh/20020515/020515-21.asp

De urettmessige mindreverdige
https://bora.uib.no/bitstream/1956/2652/1/Dr.avh._Ingrid%20Lundeberg.pdf

 

Vi kan ikke bli holdt ansvarlige for innholdet i de ulike linkene.